Νέα πρωτοβουλία εκπαίδευσης σε θέματα ESG από τον ECR Hellas για εταιρείες μέλη του

Το ECR Hellas, αναγνωρίζοντας τις σημαντικές προκλήσεις που θέτουν οι θέσεις περί Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) στις επιχειρήσεις, καθώς μέσω των σχετικών δεικτών ESG αποτυπώνεται η ικανότητα των εταιρειών να δημιουργούν αξία, να διαχειρίζονται κινδύνους και ευκαιρίες σε όλη την αλυσίδα αξίας και να διαμορφώνουν αποτελεσματικές στρατηγικές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία στις 2, 3 & 4 Απριλίου μια νέα διαδικτυακή εκπαιδευτική πρωτοβουλία αποκλειστικά για τις εταιρείες μέλη του.

Σε συνεργασία με την EY Ελλάδος και με εισηγητές στελέχη της εξειδικευμένα στον τομέα των ESG θεμάτων, διοργανώθηκαν 3 εκπαιδευτικές ενότητες που επικεντρώθηκαν στα θέματα ESG και τη σημασία τους για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών στρατηγικών.

Το πρόγραμμα κάλυψε θέματα, όπως:

  • Αποσαφήνιση των όρων Sustainable Development, ESG και CSR
  • Νομοθετικό πλαίσιο (CSRD/ESRS, EU Taxonomy, National Climate Law, IFRS / ISSB, CS3D)
  • Ανάγκες και προσδοκίες των καταναλωτών  των εμπλεκομένων φορέων και των επενδυτών
  • Σύνδεση της ενσωμάτωσης κριτηρίων ESG στην εταιρική στρατηγική
  • Ανάλυση του όρου της διπλής ουσιαστικότητας (Impact & Financial materiality)
  • Επισκόπηση επίκαιρων θεμάτων όπως Decarbonization, Circularity, Nature positive, Socioeconomic impact
  • Παρουσίαση case studies από τον κλάδο των FMCGs

Η εκπαιδευτική πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της κατανόησης των στρατηγικών προσεγγίσεων ESG, την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αξιολόγηση και διαχείριση των ESG προκλήσεων και ευκαιριών, καθώς και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών για την ενσωμάτωση των ESG αρχών στην επιχειρηματική λειτουργία.

Με αυτήν την πρωτοβουλία, το ECR Hellas στηρίζει τις επιχειρήσεις μέλη του στην προσαρμογή και ανάπτυξή τους προς μια πιο βιώσιμη και επιτυχημένη κατεύθυνση, ενισχύοντας την οικονομία και την κοινωνία συνολικά.