Χρηματοδότηση των clusters για την προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021-2027. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς πόρους.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters) για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα η οποία επιτυγχάνεται, ενδεικτικά, με:

 • Την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
 • Την ανάπτυξη και ενδυνάμωση δικτύων συνεργασίας με το οικοσύστημα της Περιφέρειας και ευρύτερες αλυσίδες αξίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Τη μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ ερευνητικών φορέων- οργανισμών και επιχειρήσεων της Περιφέρειας

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Από 04-07-2024 (και ώρα 12:00) έως 04-10-2024 (και ώρα 15:00).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 4.000.000,00 ευρώ. Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 300.000 έως 500.000 ευρώ.

Το τελικό ποσοστό έντασης της ενίσχυσης καθορίζεται από τα ακόλουθα:

(1) με το άρθρο του Καν. 651/2014 ως ισχύει και

(2) την κατηγορία δαπάνης και το μέγεθος του συνεργατικού σχηματισμού όπως αποτυπώνεται στους πίνακες της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση νομικές οντότητες που είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης του συνεργατικού σχηματισμού (cluster) και που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να λειτουργήσουν και να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα της δράσης απαιτείται η συμμετοχή στο σχήμα ενός κατ’ ελάχιστον οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσεων (ΑΕΙ ή Οργανισμός/ Φορέας ερευνητικών δραστηριοτήτων) και πέντε (5) ΜΜΕ επιχειρήσεις ή συνεργατικό σχήμα επιχειρήσεων στο οποίο να συμμετέχουν τουλάχιστον (5) ΜΜΕ επιχειρήσεις.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μέσω της Δράσης ενισχύονται δραστηριότητες στους παρακάτω τομείς:

 • Αγροδιατροφική αλυσίδα
 • Βιοεπιστήμες – Υγεία – Φάρμακα
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες
 • Αειφόρος Ενέργεια
 • Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία
 • Υλικά, Κατασκευές και Βιομηχανία
 • Τουρισμός, Πολιτισμός, Δημιουργικές Βιομηχανίες

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει
 • Δαπάνη εκπόνησης μελέτης σκοπιμότητας
 • Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
 • Δαπάνες εξοπλισμού
 • Δαπάνες λογισμικού
 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών
 • Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).