Σημαντικό ευρωπαϊκό project από ΕΕΒΨ&L και EKETA για την κατάρτιση – πιστοποίηση εργαζομένων στην ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα

Εξαιρετική πρωτοβουλία από την ΕΕΒΨ&L και το EKETA, που υπέβαλλαν (και εγκρίθηκε) πρόταση για χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων στην ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα, και μάλιστα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η πρόταση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία για την υλοποίηση της πράξης (έργου) Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002871.

Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μελών της, υπέβαλλε τον Νοέμβριο 2016 στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούνται σε επιχειρήσεις στους Τομείς Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Ενέργειας.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 24: Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας αφορά την κατάρτιση σε θέματα προτεραιότητας και την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1.200 εργαζομένων του κλάδου της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους κ. Διονύσης Γρηγορόπουλος

Έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.420.348,14 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο εντάσσεται στους Άξονες Προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) και εντάσσεται στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 08 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού» και της επενδυτικής προτεραιότητας 8ν «Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών στις αλλαγές»  του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Περιλαμβάνει 6 Δράσεις:

Δράση 1. Διαμόρφωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Δράση 2. Προσέλκυση, Επιλογή & Πληροφόρηση Ωφελουμένων

Δράση 3. Επαγγελματική Κατάρτιση.

Δράση  4. Πιστοποίηση Προσόντων/Δεξιοτήτων

Δράση 5. Δημοσιότητα του σχεδίου δράσης.

Δράση 6. Οργάνωση, Συντονισμός, Παρακολούθηση & Διαχείριση του Σχεδίου Δράσης.

Οι 6 Δράσεις οργανώνονται σε 4 υποέργα:

Υποέργο 1: Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες.

Υποέργο 2: Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας στις περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες.

Υποέργο 3: Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας στις Περιφέρειες σε μετάβαση.

Υποέργο 4: Οριζόντιες Δράσεις υποστήριξης της Πράξης.

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του έργου είναι:

  1. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
  2. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης.
  3. Στέλεχος Εταιρείας Διαμεταφορών -Διαλογέων.
  4. Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Ειδικότητα 8: Ειδικές εργασίες ανύψωσης – περονοφόρα).

Οι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο και θα επιλεγούν στο πλαίσιο Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 80 ωρών.

Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει επίσης την πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων/δεξιοτήτων του συνόλου των ωφελουμένων από την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητας τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με ντο διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ. Η πιστοποίηση παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες που είναι ελεγμένες από τους αρμόδιους φορείς διαπίστευσης ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Για την υλοποίηση του έργου η Ελληνική Βιομηχανιών Ψύχους εφαρμόζει σύστημα Διαχειριστικής Ικανότητας στο πλαίσιο Της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και τον Ν. 4314/2014, για το οποίο έχει αποκτήσει πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EM ISO 9001:2008 (Αριθμός Πιστοποιητικού: 100CN1610843600).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα