Οδηγίες από Π.Σ.Χ.Ε.Μ. για τα Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμα Σήματα

Το Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.) έστειλε προς όλα τα σωματεία του και τις ομοσπονδίες του κλάδου των Φ.Δ.Χ. χρηστικές οδηγίες για τα Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμα Σήματα – Η.Α.Σ.

Σύμφωνα με το (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.) με την υπ’ αριθμ. Γ456/ΟΙΚ.8061/487/2017 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ΦΕΚ Β ΑΡ.476/2017 άλλαξε η νομοθεσία χορήγησης των Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμων Σημάτων –  Η.Α.Σ. ως εξής:

  • Το Η.Α.Σ. σύμφωνα με την ως άνω απόφαση έχει ισχύ 4 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του.
  • Μετά το Πέρας των τεσσάρων ετών από την ημερομηνία έκδοσής του παύει να ισχύει και πρέπει να αντικαθίσταται με νέο Η.Α.Σ.
  • Σε περίπτωση μεταβίβασης ή αντικατάστασης του Φ.Δ.Χ. δεν ισχύει το διάστημα αντικατάστασης του Η.Α.Σ. εντός 60 ημερών που ίσχυε με την προηγούμενη απόφαση.
  • Με την ως άνω απόφαση, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της νέας άδειας Φ.Δ.Χ. να υποβάλλει σχετική αίτηση έκδοσης νέου Η.Α.Σ. στο Φορέα Χορήγησης, αλλιώς επιβάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης 1.50 της παραγράφου 1, του άρθρου 4, του Νόμου 3446/06, (ΦΕΚ Α49). (Πρόστιμο 3.000 ευρώ).

Οι  Ιδιοκτήτες των  Φ.Δ.Χ. που τους έχει χορηγηθεί Η.Α.Σ. έως την δημοσίευση της ως άνω απόφασης, έχουν την υποχρέωση να τα αντικαταστήσουν  έως τις 15/02/2021.

Σε  όλες  τις περιπτώσεις υποχρέωσης  αντικατάστασης του Η.Α.Σ. όπως αλλαγή φορτηγού, αλλαγή ιδιοκτήτη, καταστροφή Η.Α.Σ, ή λήξη της τετραετίας, επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ.

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα